Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško pridobiva sredstva za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za financiranje nadstandardnih dejavnosti in opreme ter za pomoč učencem iz socialno manj vzpodbudnih okoli.

Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Šola spada med upravičence, ki se jim lahko nameni določen odstotek dohodnine.
Glede na veljavno zakonodaj lahko šolskemu skladu Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja posamezni upravičenec nameni do največ 0,3% dohodnine.
Več o tem si lahko preberete v priloženem dopisu. Na voljo je tudi bližnjica do Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

Sedež sklada: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta 4. julija 33, 8270 Krško

Številka računa: SI56 01100 6000030966

Sklic: 103-92013

Bližnjica: Namenitev dela dohodnine šolskem skladu OŠ dr. M. Rostoharja (DOPIS)

Bližnjica: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (OBRAZEC)

 

Šolski sklad določa postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev šolskega sklada kot so pomoč pri plačilu nadstandardnih programov – šole v naravi, ekskurzije, prevozi, vstopnine za prireditve, pomoč pri plačilu delovnih zvezkov, prehrane,  itd.

Vloge sprejema šolska svetovalna služba. Rok za oddajo vloge je 5 delovnih dni pred pričetkom dejavnosti.  Starši/skrbniki morajo ob vlogi na vpogled priložiti zadnjo odločbo pristojnega centra za socialno delo o prejemanju socialne pomoči, odločbo o dodelitvi otroškega dodatka za tekoče leto (obvezno) ter druga potrdila glede na specifiko družine.

Kriteriji za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško:

Kriteriji za dodelitev sredstev iz ŠS

Vloga:

 

 

Dostopnost