Skoči na glavno vsebino

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO ŠOLE

Poslanstvo OŠ dr. Mihajla Rostoharja je izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki temelji na upoštevanju otrokovih značilnosti, spodbujanju njegovih močnih področij, podpori pri premagovanju ovir in spodbujanju vključevanja v  socialno okolje. Vse to s ciljem priprave učencev na kar se da samostojno življenje, nadaljevanje izobraževanja in zaposlitev.

Nenehno iskanje ravnovesja med razvijanjem učenčeve individualnosti in prilagajanjem socialnemu okolju je odgovorna in zahtevna naloga, ki temelji na  strokovnosti, empatiji in sposobnosti celovitega pogleda vseh zaposlenih na šoli.

Na šoli se zavzemamo za  kulturo  medsebojnega spoštovanja,  ki temelji na upoštevanju razlik, omogočanju osebnega izražanja in strpnemu reševanju konfliktov. Sodelovanje,  pomoč, podpora, zaupanje so prav gotovo tiste vrednote, ki omogočajo ustvarjalno in strokovno delo, katerega osrednje mesto ima vedno učenec.

VIZIJA ŠOLE

Temeljna predpostavka inkluzivne družbe je spoštovanje in upoštevanje drugačnosti ter iz tega izhajajoča možnost enakopravnega vključevanja vseh v različne segmente družbe. Pred tem izzivom smo postavljeni kot družba in kot šola.

Želimo ustvarjati šolo, ki zna odgovoriti na strokovne izzive vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 21. stoletju. Zavzemamo se za izobraževanje, ki v središče postavlja učenca in skrb za njegov optimalen celostni razvoj. Učencem želimo zagotavljati varno, zdravo in spodbudno okolje, ki jih bo opremljalo z vsem tistim kar potrebujejo, da se bodo lahko razvili v zadovoljne, samozavestne, radovedne posameznike. S svojim delovanjem v lokalnem okolju pomagamo ustvarjati prostor, kjer bodo osebe s posebnimi potrebami sprejete, vključene in  bile dejavni člani družbe.

Ustvarjamo šolo, ki je prepoznavna po svoji strokovnosti, sodelovanju različnimi institucijami in  društvi ter družbeni angažiranosti. Pri svojem delu se odzivamo na sodobna spoznanja stroke, ki jih s strokovnim premislekom vključujemo pri svojem delu.

PREDNOSTNE NALOGE

V šolskem letu 2023/2024 bomo, poleg nalog zapisanih v učnih načrtih, sledili še nekaterim prednostnim nalogam. V posebnem programu bo to delo z gibalno oviranimi učenci in učenci z avtističnimi motnjami, v prilagojenem  programu pa bomo dali poudarek strategijam branja in razumevanja.

Dostopnost